• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Dernek Tüzüğümüz

DAMAT İBRAHİM PAŞA TARİH KÜLTÜR EĞİTİM YARDIMLAŞMA VE GENÇLİK DERNEĞİ (DİPTEY-DER) TÜZÜĞÜ

 

            Derneğin Adı ve Merkezi

            Madde 1- Derneğin Adı: “Damat İbrahim Paşa Tarih Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Gençlik Derneği (DİPTEY-DER)” dir.

            Derneğin merkezi ‘Nevşehir’dir.      

            Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

           

Derneğin Amacı, Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı  

          Madde 2-Dernek, halkımızın ve genç neslin tarih, kültür ve yardımlaşma bilincine sahip olması için çalışacak, toplumu oluşturan bireylere her türlü eğitim ve rehberlik hizmetlerini yapacak, onlarda çevre, tarih, kültür, ahlak, dayanışma bilincinin oluşmasına katkı sağlayacak her türlü faaliyeti yapacaktır. Derneğimiz, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi, kültürel zenginliğimizin tanınması ve daha da artırılması, ahlaki güzelliklerin öğrenilmesi, yaşanması ve toplumda yaygınlaştırılması, toplumsal yozlaşmanın durması ve toplumsal değerlerimizin yaygınlaşması için faaliyet yapacaktır. Eğitimli bir toplum oluşmasına katkı sağlamak, eğitim-öğretim alanındaki faaliyetlerle toplumsal gelişimin, toplumsal dinamizmin önünü açmak derneğimizin hedefleri arasındadır. Çevrenin, tarihi ve kültürel eserlerin, turistik bölgelerin korunması; ilimize veya ülkemize gelen yerli-yabancı her türlü turistle iletişim ve diyalog kurulması, kültürel zenginliğimizin onlara veya yerli halkımıza tanıtılması, yerli veya yabancı her türlü misafirin ağırlanması için faaliyette bulunur. Yine bu amaçla çalışan özel ve tüzel kişi, gurup ve teşkilatlarla ortak platformlar oluşturur. Genç nesli, vatanını ve milletini seven, çevresine ve tarihine duyarlı olan nesiller olarak yetiştirmek; onları gençliği bekleyen uyuşturucu, ahlaki sapkınlıklar gibi yozlaşmalardan uzak tutmak amacında olan derneğimiz bu hedef doğrultusundaki her türlü faaliyeti yürütür.

Ayrıca sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak amacında olan derneğimiz bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek olur.

           

            Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

1) Üyelerinin ve halkın arasındaki bağların güçlendirilmesi için her türlü ilmi, kültürel ve sosyal sahalarda seminer, toplantı, açıkoturum, sempozyum, panel, konferans ve bilimsel çalışmalar yapar.

Türk halkının ve gençliğinin tarihten kopmadan, içinde yaşadığı çağı bilen ve çevresine duyarlı bireyler haline gelmesi, yardımlaşma ve eğitimle kaynaşıp olgunlaşması, kültürel mirasına sahip çıkma bilincini kazanması için çalışmalarda bulunur.

2) Her türlü süreli-süresiz basın yayın faaliyetlerinde bulunur, okuma merkezleri açar, kitap, dergi, mecmua, sesli ve görüntülü yayınlar bulundurur. Basın yayın organlarına alanı ile ilgili sayfalar hazırlar, hazırlatır, temsilcileri köşe yazıları yazabilir. Dernek, radyo ve TV’ler için programlar, halka yönelik video, sinevizyon, mültivizyon ve benzeri programlar hazırlar, hazırlatır ve yayınlatır. Arşiv oluşturabilir. Bilimsel çalışma yapar ve yaptırabilir. Sergiler düzenler, anket yapar veya yaptırabilir. Alanı ile ilgili olarak internet ortamında her türlü faaliyette bulunur.

3) Konularında uzmanlık sahibi olan kişilere her türlü ilmi, kültürel, sosyal, ekonomik sahalarda araştırmalar, anketler, kamuoyu yoklamaları yanında telifler, tercümeler yaptırır. Bu çalışmaların neticelerini basılı-sesli-görüntülü yayınlar halinde neşreder veya neşrettirir.

4) Derneğin faaliyetlerini tanıtıcı mahiyette bülten, broşür, gazete çıkarır, yazılı ve görsel basına reklam verir.

5) Yurt içi ve yurt dışı gezileri, kermesler, sergiler, fuar, anma geceleri, tiyatro gösterileri düzenler. Deniz, orman ve doğal güzelliklerin bulunduğu mekanlarda dinlenme kampları, izcilik kampları, okuma kampları düzenler. Bu faaliyetleri yaparken başka sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapabilir. Benzer şekilde yurt içinden veya dışından gelen resmi, tüzel veya özel kişileri veya grupları ağırlayabilir, mihmandarlık edebilir, her türlü sosyal faaliyette (gezi, kamp, vs.) rehberlik veya organizatörlük yapabilir.

6) İnceleme, araştırma amacıyla gezi, piknik düzenler, ziyaretler yapar. Kendisine gelen ziyaretçileri ağırlar, gerekirse rehberlik yapar. 

7) Çocuklar, gençler ve yetişkinler arasında yarışmalar, şenlikler, yıldönümü günleri veya anma törenleri düzenler.

8) Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler, ses ve sahne gösterileri, özel günler ve geceler, ziyafetler düzenler.

9) Arşiv oluşturur, plan ve proje yaptırır, yarışmalar açar ve bu yarışmaların sonucunu uygular.

10) Eğitim ve öğretime yönelik yatırım ve organizasyonlar yapar, projeleri destekler. İlk ve ortaöğretim kurumları, yurt, pansiyon, kreş, anaokulu, spor ve okuma salonları, misafirhaneler vs. açar. Halka, gençliğe ve çocuklara yaygın eğitim verilmesini sağlar.

11) Çocuklarımızın ve gençlerimizin ruh ve beden sağlığının gelişmesine, eğitim ve öğretimlerine katkı sağlamak için matematik, fen, sosyal bilimler ve diğer branşlarda kurs ve seminerler düzenler. Müziksel, sportif, sanatsal ve her türlü kültürel ve sosyal sahada etkinlikler, faaliyetler, kurs, seminer, atölye çalışmaları vs. düzenler. Dönemsel ya da sürekli kurslar (dil, diksiyon, daktilo, bilgisayar, tiyatro, sinema vs. kursları) açar. Milli, dini ve ahlaki bilgiler içeren seminerler, konferanslar, paneller, sempozyumlar düzenler; gençlerin becerisini geliştirecek dikiş-nakış, spor, müzik vs. kursları açar. Etüt merkezleri kurmak gibi faaliyetlerde bulunur.

12) Dernek faaliyet alanı ile ilgili grup ve komisyonlar oluşturur, komisyon çalışmalarını destekler.

13) Eğitim, kültür, çevresel konularla ilgili enstitü, araştırma merkezleri, kütüphane, bilgi bankası oluşturur ve yapılan araştırmaları finanse eder. Finansman bulur.

14) Dernek, uygun gördüğü kişilere burs verir. Ekonomik durumu yetersiz kimselere, yoksullara, yolda kalmışlara, savaş mağdurlarına, özürlülere, yetimlere, kimsesizlere, yaşlılara ve benzeri muhtaç kimselere ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. Buna kaynak olarak bağış kabul eder. Bu amaçla huzur evleri, yetimhaneler, (yaşlılar, yetimler, kimsesizler veya bakıma muhtaç kişiler için) sevgi evleri açar ve rehabilitasyon merkezleri kurar.

15) Doğal afetlerde arama ve kurtarma çalışmalarında bulunmak üzere ekipler oluşturur, ekiplere destek olur. Doğal ve sosyal felaketler sonucu mağdur olmuş kişilere yardım (mali, ayni, rehabilitasyon, eğitim yardımı vs.) eder. Yardım edecek sponsorları bulur.

16) Sokak çocuklarına barınma, giyecek, yiyecek ve pedagojik yardımda bulunur. Gençlik merkezleri oluşturur.

17) Sağlıklı bir toplum oluşturmak amacıyla sağlık taramaları, aşı kampanyaları, kan bağışı kampanyaları vs. düzenler, kan grubu veri bankası oluşturur.

18) Dernek faaliyetlerini icra etmek amacıyla gayrimenkul bağışlarını kabul eder, gayrimenkul satın alır, satar, kiralar, kiraya verir. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, gelir getirmek amacıyla menkul, gayrimenkul mal edinebilir, bina veya tesisler inşa eder ve veya kiralayabilir, her türlü sınaî, iktisadi, kültürel faaliyette bulunabilir, proje üretir, işletmeler kurar, satın alır ya da ortak olur. Lokal açar ve çalıştırır.

19) Halkın her kesimiyle, öğretmen, öğrenci, doktor vb. her türlü meslekteki kişilerle, yerli-yabancı turistler veya misafirlerle, gönüllülük esasına dayalı diyalog ve iletişim kurar.

20) Dernek, Damat İbrahim Paşa'nın maddi ve manevi mirasına sahip çıkmak, maddi eserlerini imar ve ihya etmek için her türlü tüzel ve özel kişilerle temas kurar; maddi eserlerin tamiratında, tadilatında ve işletilmesinde görev alır. Bu hususta yapılan işlere yardım eder veya bu işler için yardım alır.

21) Milli-manevi değerlerimizle ilgili konularda yahut mahalli, bölgesel, ulusal veya uluslar arası konularda yurt içi ve yurtdışındaki çalışma ve kampanyalara tepki göstermek veya katkı sağlamak amacıyla; program, kampanya ve bir dizi etkinlik gerçekleştirir ve bu minvalde mahalli, bölgesel, ulusal veya uluslar arası düzeyde işbirliği ve yardımlaşmada bulunur.

22) Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile platformlar oluşturur, işbirliği yapar, karşılıklı bilgi alışverişi yapar, bu amaçla bilgi bankası ve iletişim ağı oluşturur.

23) 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümlerine aykırı olmayacak şekilde dernek, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak proje yürütebilir.

24) Dernek, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinden ihtiyaç sahibi olanlara yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini temin edebilir veya diğer mal ve hizmetler için kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

25) Amaçlarını gerçekleştirebilmek için sağlıklı çalışma ortamları sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

26 ) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur, yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.

27) Amacının veya amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır. Gerekli izinleri alarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar.

28) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açar.

29) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alır ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunur.

30) Dernekler Kanununun müsaade ettiği diğer işleri yapar.

 

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal alanlarda faaliyet gösterir.

 

Genç Dergisi
Yüzakı Dergisi
Şebnem Dergisi
Altınoluk
Altın Çocuk Dergisi
Bizim Bahçe

İlam Tv

Foto Galeri

Altınoluk Arşivi